എസ്.ഐ.ഇ.ടി - ഓഫീസ് അറ്റന്റന്റിനെ ആവശ്യമുണ്ട്

Published On : Friday, 7 June 2024

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള തിരുവനന്തപുരം എസ്.ഐ.ഇ.ടി ഓഫീസിലേക്ക് ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓഫീസ് അറ്റന്റന്റിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. പ്ലസ്ടു/തത്തുല്യ യോ​ഗ്യതയുള്ളവരായിരിക്കണം അപേക്ഷകർ. കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം നിർബന്ധമാണ്. പ്രായപരിധി 40വയസ്സിനു താഴെയുള്ള ഉദ്യോ​ഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. 2024 ജൂൺ 19 നകം എസ്.ഐ.ഇ.ടി ഓഫീസിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

Share this