എസ്.ഐ.ഇ.ടി 2022 ഡിസംബർ 29, 30, 31 2023 ജനുവരി 1 തീയതികളിലായി കാര്യവട്ടത്ത് വച്ച് നടത്താനിരുന്ന Bioinformatics and New Biology എന്ന വിഷയത്തെകുറിച്ചുള്ള ശിൽപശാല മാറ്റിവച്ചതായി എസ്.ഐ.ഇ.ടി ഡയറക്ടർ അറിയിക്കുന്നു. പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതാണ്.

Published On : Saturday, 24 December 2022

എസ്.ഐ.ഇ.ടി 2022 ഡിസംബർ 29, 30, 31 2023 ജനുവരി 1 തീയതികളിലായി കാര്യവട്ടത്ത് വച്ച് നടത്താനിരുന്ന Bioinformatics and New Biology എന്ന വിഷയത്തെകുറിച്ചുള്ള ശിൽപശാല മാറ്റിവച്ചതായി എസ്.ഐ.ഇ.ടി ഡയറക്ടർ അറിയിക്കുന്നു. പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതാണ്.

Share this