ശാസ്ത്രജാലകം ശില്പശാല- കുട്ടികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ- വേദി - സംബന്ധിച്

Published On : Tuesday, 13 November 2018

send the scanned copy of Consent Letter to Shastrajalakam E-mail : siet.gov@gmail.com

തിരുവനന്തപുരം ജില്ല

ബാച്ച് 1 - M G College Thrivananthapuram (NOV 17,18 & 19)

Program Co-Ordinator -Dr.N.Gopakumar (M) 9447136368


ആലപ്പുഴ ജില്ല

ബാച്ച് 1 - MSM College, Kayamkulam (Nov 16, 17 & 18)

Program Co-Ordinator - Dr . Anilkumar K M (M) 9895084712


തൃശൂർ ജില്ല

ബാച്ച് 1 - SN College, Nattika (Nov 17,18 & 19)

Program Co-Ordinator - Dr. Preetha K.C (M) 9400950628

ബാച്ച് 2 -Sreekrishna College Guruvayur (Nov 17,18 & 19)

Programme Co- Ordinator - Dr. Vijoy (M) 7907706586


State Co-Ordinator - Dr. Vimal Kumar T V (M) 9496469483

Share this