ശാസ്ത്രജാലകം ശില്പശാല- കുട്ടികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ- വേദി - സംബന്ധിച്

Published On : Wednesday, 9 January 2019

send the scanned copy of Consent Letter to Shastrajalakam E-mail address : siet.gov@gmail.com

THIRUVANANTHAPURAM

Venue 2 - M G College Thiruvananthapuram - Dr.N.Gopakumar (M) 9447136368 (12,13,14 January 2019)


State Co-ordinator - Dr.T.V. Vimal Kumar (M) 9496469483

Share this